PRAKTYKI

Biuro Podróży Promotion Club przyjmuje na praktyki studentów szkół turystycznych oraz kierunków turystycznych uczelni wyższych, przejawiających zainteresowanie pracą w turystyce oraz spełniających poniższe wymagania:


WYMAGANIA
W celu zgłoszenia się na praktykę należy przesłać do biura (poz. 1 i 2 e-mailem):
1/krótki list motywacyjny
2/CV z fotografią
3/skierowanie ze szkoły (po zatwierdzeniu kandydata przez biuro, skierowanie musi być dostarczone osobiście)


CZAS TRWANIA
W zależności od wymagań uczelni. Plan godzinowy ustalany jest z każdym praktykantem indywidualnie


PRAKTYKI ZAPOZNAJĄ Z:
-prawnymi podstawami działania biura podróży
-zakresem działania biura i rodzajem świadczonych usług
-organizacją pracy i kompetencjami pracowników
-obiegiem dokumentów i pism
-zasadami przygotowania i sprzedaży ofert turystycznych krajowych i zagranicznych
-metodami promocji i reklamy ofert ( internet, ulotki, katalogi, targi)
-sposobami sprzedaży ofert
-metodami przeprowadzania imprez turystycznych dla grup i turystów indywidualnych
-zasadami rozliczenia imprez turystycznych
-ubezpieczeniami w turystyce


CERTYFIKAT/ZALICZENIE
Na zakończenie, praktykant otrzymuje zaliczenie  lub zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z zakresem nabytych umiejętności. Najlepsi praktykanci otrzymują propozycję dalszej współpracy w organizacji lub sprzedaży imprez turystycznych.